ZEC - Zero Emission Car

Elektryczny samoch??d do driftu

Założenia projektu

Nasz elektryczny samochód do driftu mia?? by? pierwszym tego typu pojazdem na ??wiecie. Postanowili??my zbudowa? go od podstaw i dzi?ki nowemu spojrzeniu na t? dyscyplin? motorsportu pokaza?, ??e nie licz? si? w niej tylko konie mechaniczne, a innowacyjna my??l techniczna oraz nowe technologie.

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Projekt rozpocz?li??my od pozyskania bazy w postaci BMW Serii 3 E36. Zastosowali??my wiele nowych rozwi?za??, mi?dzy innymi wa???cy zaledwie 12kg silnik elektryczny, nasz autorski elektroniczny system sterowania oraz innowacyjny uk??ad ch??odzenia. Do budowy pojazdu wykorzystali??my technologie kompozytowe oraz druk 3D. Wszystkie koncepcje by??y równie?? przemy??lane pod k?tem redukcji masy, która znacz?co wp??ywa na w??a??ciwo??ci jezdne ZEC’a.

Dalsze plany

Dalsze plany zwi?zane s? z testami na torach przy wspó??pracy z zawodowymi kierowcami, udzia??em w zawodach takich jak Drift Masters Grand Prix oraz wielu pokazach motoryzacyjnych. Oczywi??cie na tym nie sko??czymy i projekt b?dzie wci??? udoskonalany.

100

kW

Silnik z najwy??szym stosunkiem mocy do masy.

250

Nm

Moment obrotowy dost?pny od "zera".

<1

t

Masa ca??kowita pojazdu. Dzi?ki karoserii z w????kna w?glowego.