Pierwszy Polski Pojazd Autonomiczny - Jurek

Projekt samochodu potrafi?cego porusza? si? po drogach bez udzia??u kierowcy

Założenia projektu

Wzorem projektów realizowanych w USA pod patronatem agencji DARPA, w 2012 roku rozpocz?li??my budow? pojazdu przysz??o??ci – samochodu poruszaj?cego si? samodzielnie pod drodze bez udzia??u kierowcy. Projekt pojazdu sterowanego za pomoc? komputerów i czujników.

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Pierwszy Polski Pojazd Autonomiczny zbudowali??my na bazie Toyoty Yaris pierwszej generacji, w niespe??na rok czasu. Wykonali??my ju?? ogrom prac zwi?zanych z przystosowaniem auta pod wzgl?dem mechanicznym, jak i informatycznym do samodzielnego poruszania si? po zadanej drodze, czy te?? parkowania bez jakiejkolwiek pomocy cz??owieka! Razem z pojazdem zdobyli??my szereg nagród jak na przyk??ad Nagrod? Specjaln? na Mistrzostwach Polski Robotów 2012 oraz zakwalifikowanie si? do fina??owej fazy konkursu Valeo Innovation Challenge - innowacje w bran??y Automotive na 2030 rok i do???czenie do 20 najlepszych dru??yn globu.

Dalsze plany

Nie chcemy jednak poprzesta? na tym. W dalszych planach mamy m.in. zakup i implementacje nowoczesnego LIDARU 3D, systemu pozycjonowania GPS oraz szeregu czujników, aby pojazd móg?? w pe??ni bezpiecznie i samodzielnie w???czy? si? do ruchu po drogach publicznych.