LEM Bullet

Założenia projektu

Pojazd przygotowany na czwart? edycj? zawodów SmartMoto Challenge. W tym roku zadaniem konkursowym by??o zbudowanie pojazdu elektrycznego przeznaczonego dla policji. Nasz motocykl o nazwie LEM Bullet mo??e u??atwia? prac? patrolow? policjantów oraz innych s??u??b mundurowych. Jest wyposa??ony w niezb?dne w tej pracy funkcje oraz kilka udogodnie?? u??atwiaj?cych patrole. Jednocze??nie, dzi?ki zastosowanym technologiom, jest pojazdem ekologicznym i ekonomicznym, w sam raz dla patroli miejskich.

Przebieg projektu

Motocykl LEM Bullet zosta?? uko??czony i zaj??? II miejsce w kategoriach biznesplan i dynamicznej oraz III miejsce w klasyfikacji ogólnej na zawodach SmartMoto Challenge 2016 w Barcelonie.

Dalsze plany

Nasz motocykl b?dziemy prezentowa? na nadchodz?cych targach i wydarzeniach.

27

Ilo??? os??b zaanga??owanych w projekt

2

Miejsce w kat. biznesplan na zawodach SMC w Barcelonie

2

Miejsce w kat. dynamicznej na zawodach SMC w Barcelonie

3

Miejsce w klasyfikacji generalnej na zawodach SMC w Barcelonie