MOS ?? Miejski Elektryczny Motocykl

Założenia projektu

Pierwsza wersja tego motoroweru powsta??a na zawody SmartMoto Challenge 2013. Pojazd wa??y?? niespe??na 50kg, jego zasi?g wynosi?? ponad 70 km, a osi?gana pr?dko??? 60 km/h. Zdobyli??my z nim trzecie miejsce na zawodach, niestety, podczas ceremonii wr?czenia nagród, zosta?? skradziony. Zainspirowani zwyci?stwem w zawodach SMC 2014 postanowili??my odbudowa? utracony motocykl. Dzi?ki zdobytemu do??wiadczeniu mogli??my udoskonali? pierwotn? konstrukcj?.

Celem projektu by??o  stworzenie motoroweru odwo??uj?cego si? do klasyków polskiej motoryzacji takich jak Komar, st?d jego nazwa (MOS - skrót od mosquito), ale jednocze??nie pod???aj?cego za najnowszymi trendami w bran??y.

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Zdecydowali??my ??e projekt b?dzie realizowany przez nowych cz??onków ko??a, pod kierownictwem oraz doradztwem tych bardziej do??wiadczonych. Dzi?ki temu wy??onili??my grup? osób, która b?dzie tworzy? kolejne projekty. Konstrukcj? oparli??my o wcze??niej stworzony projekt ramy, wykorzystali??my wiele komponentów rowerowych, dzi?ki czemu pojazd jest lekki i niezawodny. G??ówne owiewki motocykla stworzyli??my w??asnor?cznie z laminatu, natomiast wszystkie mniejsze zosta??y wykonane w technologii druku 3D.

Dalsze plany